תקנון התחרות של בירה מכבי

(הצבעות: 12)

פורסם ב-1999-01-01 – 22:59 | מאת

תקנון תחרות המצאת מונח עברי לביטוי “Happy Hour” באתר dorbanot.com

1.    כללי
אתר dorbanot.com (להלן: “דורבנות”), עורך תחרות נושאת פרס.

מטרת התחרות המצאת מנוח עברי לביטוי הבינלאומי  “Happy Hour”.
התחרות תתקיים למשך חודש בין התאריכים 1.1.2010 עד ה-1.2.2010. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים גם לנקבה.

2.   תנאי ההשתתפות בתחרות
אין בתנאי התחרות שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לדורבנות.

3.   השתתפות בתחרות
התחרות פתוחה לאנשים מעל גיל 18.
על אף האמור, בתחרות אינם רשאים להשתתף עובדי החברות הבאות ובני משפחותיהם: דורבנות, טמפו ואיינה ורן-פאר-וגנר.

אין צורך בהרשמה מוקדמת בכדי להשתתף בתחרות.
4.  ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
5.  ביטול השתתפות בתחרות
בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות התקנון, ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי דורבנות,  תהיה דורבנות רשאית לבטל את השתתפותו בתחרות ו/או את זכייתו. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד דורבנות כאמור לעיל.

6. כללי התחרות
6.1 התחרות תיערך בין ה-1.1.2010 ועד ה-1.2.2010

6.2 דורבנות רשאית לשנות את מועד סיום התחרות, לרבות להקדימו, ללא הודעה מראש. דורבנות רשאית להאריך את תקופת התחרות ולקבוע כי בתקופה המוארכת לא יחולקו פרסים כלל או לחילופין, לשנות את הפרסים המצוינים בתקנון זה.

6.3 מטרת התחרות היא המצאת הגדרה עברית למונח הבינלאומי Happy Hour.

6.4. כל משתתף יכול להשתתף פעם אחת בתחרות.

6.5 הזוכה ייבחר ע”פ הצבעת גולשים שתתקיים באתר דורבנות.

7. פרסים

7.1 הפרס שיינתן לזוכה הוא אספקה של בירה מכבי חינם ל-3 (שלושה) חודשים כלומר 600 (שש-מאות) בקבוקים בגודל שליש ליטר סה”כ.

7.2 דורבנות רשאית לשנות את הפרסים בכל עת.

7.3 דורבנות, או מי מטעמה, תיצור קשר עם הזוכים תוך שבועיים מיום הזכייה. היה ולא נוצר קשר עם הזוכה במשך שבועיים ימים לא תחול על דורבנות כל חובה להודיע לזוכה על זכייתו.

17. הפרסים יוענקו לזוכים תוך 45 ימים מיום הזכיה.

כללי
8.  דורבנות שומרת לעצמה את הזכות למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בתחרות.

9. זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירותיה של דורבנות ו/או בירה מכבי ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו המלא במערכת וכן לסיקור זכייתו ברדיו ובעיתונות ו/או בכל מדיה אחרת.

10. ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ודורבנות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למשתתף, הקשור במישרין או בעקיפין עם התחרות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר.

11. דורבנות רשאית שלא למסור פרס למשתתף שזכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב או תוך הפרת התקנון או כל דין, גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ”ל, וגם אם המעשה הנ”ל בוצע בקשר עם תחרות אחר של דורבנות, ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי התחרות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, “חוסר תום לב” ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן תחרות סביר ומקובל ו/או עם מהות התחרות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי התחרות.

12. מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל, מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות בתחרות היא לצורכי שעשוע, וכי בכל מקרה השתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה בעקיפין או במישרין עם התחרות, ניהולו, תוצאותיו ו/או  כל הכרוך בו.

13. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
14. דורבנות רשאית להפסיק, בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות ו/או לשנות את תנאיה, בהודעה אשר תתפרסם  בתחרות. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לאמור.

מצטערים, אפשרות הוספת תגובות סגורה.